Educational & Communication Consulting, Inc.


Id� do tre�ci

Menu g��wne:


 

Witamy na stronach firmy Educational & Communication Consulting, Inc. !

Educational & Communication Consulting, Inc.

 

Translation/ interpreting services & college/university admission consulting - trained consultants with graduate degrees assist students in acquiring admission into colleges and universities, and help them with financial aid application. We also help write personal statements and statements of purpose. We coach students for admission into colleges, universities and graduate programs. Special help both for American students and international students.

 

Nasza misja:
promowanie edukacji w �rodowisku polonijnym, pomoc imigrantom z Polski i innych kraj�w, w zrozumieniu i efektywnym korzystaniu z ameryka�skiego systemu edukacji.

NASZA OFERTA


T�umaczenia pisemne:
indeksy, dyplomy, �wiadectwa szkolne, certyfikaty, akty ma��e�stwa, urodzenia, zgonu i inne dokumenty *)
TRANSLATION SERVICES


T�umaczenia ustne:
pomoc t�umacza w urz�dach
INTERPRETING SERVICES


Notariusz:
Pe�nomocnictwa, zaproszenia, akty notarialne
APOSTILLE � uwierzytelnienie dokumentu u Sekratarza Stanu


Edukacja:
porady dla student�w i ich rodzic�w, zaliczenia z Polski, studia w U.S.A
EDUCATIONAL CONSULTING


Przygotowanie dokument�w do ewaluacji.
(dyplomy, niedoko�czone studia)
EVALUATION OF FOREIGN TRANSCRIPTS & DIPLOMASSpotkania informacyjne dla os�b zainteresowanych edukacj�
EDUCATIONAL WORKSHOPS

Pisanie podania o prac�, �yciorysu, CV.
RESUME

*) Materia�y przyjmujemy i dostarczamy tak�e mailem, faksem lub poczt�.

E.C.C.

Chicago, IL 60656
Tel.: (773) 600-1108

info@studiawusa.com
studiawusa@gmail.com

 

ALINA MIKO�AJCZYK

T�umacz - cz�onek Zrzeszenia T�umaczy Ameryka�skich ATA #238395
Pracowa�a w National-Louis University (1993 � 2004), jako Doradca w Biurze Przyj�� Student�w, Zast�pca Dyrektora d/s Rekrutacji. Od 2006 zajmuje si� t�umaczeniami i doradztwem edukacyjnym w Educational & Communication Consulting, Inc.Powr�t do tre�ci | Wr�� do menu g��wnego